UBEZPIECZENIA W PZK /przez PZK/

Polecany


Ubezpieczenia członków PZK

Pomysł z ubezpieczaniem członków PZK powstał w 2008 roku głównie z powodu coraz większych trudności z uzyskiwaniem zgód administracji wszelakich na stawianie lub tylko wieszanie naszych anten. Na problemy natrafiali także Ci z nas, którzy anteny już mieli zainstalowane. Poza rzekomą szkodliwością naszej działalności krótkofalarskiej głównym argumentem przeciwko naszym antenom było zagrożenie dla osób trzecich i ich mienia związane z naszą pracą i posiadanymi antenami. Dotyczyło to także dachów i ścian budynków na których były i są zainstalowane nasze anteny. Drugą polisą po za OC z tytułu prowadzenia działalności krótkofalarskiej do 2013 roku była polisa na tzw. „radiocasco” czyli ubezpieczenie sprzętu. Niestety z powodu znacznej szkodowości i rosnących stawek za ubezpieczenie z tej polisy musieliśmy zrezygnować. Szkodowość z tyt. „radiocasco” w latach 2010-2012 wyniosła ok. 8000 zł, natomiast w 2014 roku przekroczyła 18000 zł czyli była wyższa od składki ubezpieczeniowej (11000). Spowodowało to dwukrotne podniesienie opłaty za polisę do kwoty 24000 zł na rok 2015. W tej sytuacji z powodów ekonomicznych podjęliśmy decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia sprzętu naszych członków.
Pozostaje natomiast polisa z tyt. OC z ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty 15000 zł na jedno zdarzenie. Informacja o takim ubezpieczeniu oraz wydruk kopii samej polisy stanowią istotny argument w rozmowach z administracjami budynków, a także z sąsiadami obawiającymi się uszkodzenia infrastruktury lub przedmiotów na swoich posesjach. Oczywiście istotne jest samo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co biorąc pod uwagę coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska atmosferyczne też ma swoje znaczenie. Póki co szkodowość z tyt. ubezpieczenia OC wynosi nieco ponad 600 zł/rok. Pozwala to na stosunkowo niską składkę roczną nie przekraczającą 4 zł na 1 członka PZK. Podobne indywidualne ubezpieczenie OC kosztuje co najmniej 70 zł/rok, czyli różnica jest dość znacząca.
Dodam jeszcze, że ogromną pomoc w początkowym okresie funkcjonowania ubezpieczeń, zawieraniu umów, ustalaniu zakresu ubezpieczeń etc. okazał ówczesnemu prezydium ZG PZK Zygmunt SP5ELA, który udostępnił nam swoją dokumentację ubezpieczeniową.

Info. Piotr SP2JMR w komunikacie PZK

REWOLUCJA POŻERA WŁASNE DZIECI – DLACZEGO?

Zmiany w kierownictwie PZK na ostatnim Zjeździe w Burzeninie dały sporej grupie członków PZK nadzieję na ewentualne zmiany w funkcjonowaniu organizacji.

Ale tak się nie stało. DLACZEGO?

DLACZEGO JEST CORAZ GORZEJ, MIAST BYĆ LEPIEJ?

Może choć częściową odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dokumentach GKR.

=======================================

Łódź, 30 czerwca 2018 roku

Zarząd Główny

Polskiego Związku Krótkofalowców

Wniosek

Głównej Komisji Rewizyjnej PZK

o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PZK

Na podstawie §14, punkt 6, litera c) Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców, Główna Komisja Rewizyjna PZK zwraca się do Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z wnioskiem o podjęcie uchwały w celu zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Zjazd powinien rozpatrzyć następujące sprawy:

 • rozpatrzenie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji obecnych władz centralnych Związku, głosowanie nad absolutorium dla aktualnego składu Prezydium ZG PZK i wybór nowych władz;
 • skrócenia kadencji Głównej Komisji Rewizyjnej i wyboru członków GKR na nową kadencję;
 • powołania Komisji Statutowej i określenia trybu jej prac.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Związku GKR PZK uważa, że Skarbnik PZK utracił zaufanie niezbędne do dalszego sprawowania tej funkcji.

Brak reakcji Prezydium ZG PZK na informację przedstawioną 15 i 16 czerwca 2018 r. oraz działania powodujące podjęcie przez GKR PZK uchwał 4/2018 i 5/2018 wyczerpują znamiona paragrafu 14, punkt 4 lit. b) Statutu PZK i uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Polskiego Związku Krótkofalowców.

Należy podkreślić, że opisywana sytuacja spowodowała straty wizerunkowe Związku.

W tej sytuacji Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców podjęła na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2018 roku w Łodzi, uchwałę nr 8/2018 w sprawie zwrócenia się do Zarządu Głównego PZK o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Za uchwałą głosowało 3 członków GKR PZK, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Proponowany termin i miejsce obrad NKZD – 13 lub 20 października 2018 roku

Proponowane miejsce NKZD – Łódź

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Powołanie Komisji Mandatowej;
 4. Sprawdzenie quorum, sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności Zjazdu;
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad;
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK;
 9. Wystąpienia członków Prezydium ZG PZK;
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem GKR PZK;
 11. Głosowanie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji władz PZK;
 12. Głosowanie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla członków Prezydium ZG PZK;
 13. Głosowanie wniosku GKR w sprawie skrócenia kadencji GKR i zarządzenia wyborów do Głównej Komisji Rewizyjnej PZK;
 14. Powołanie Komisji Wyborczej;

Przerwa,

 1. Zgłaszanie kandydatur do władz PZK;
 2. Wystąpienia kandydatów na funkcje Prezesa PZK – pytania do kandydatów;
 3. Głosowanie w sprawie wyboru Prezesa PZK i ogłoszenie wyników;
 4. Wystąpienia kandydatów na członków Prezydium ZG PZK – pytania do kandydatów;
 5. Głosowanie w sprawie wyboru członków Prezydium ZG PZK – ogłoszenie wyników;
 6. Głosowanie w sprawie wyboru zastępców członków Prezydium – ogłoszenie wyników;
 7. Wystąpienia kandydatów do GKR PZK – pytania do kandydatów;
 8. Wybory GKR PZK;
 9. Ogłoszenie wyników wyborów GKR;
 10. Głosowanie w sprawie wyboru zastępców członków GKR PZK;
 11. Ogłoszenie wyników;
 12. Dyskusja w sprawie uchwały o powołaniu Komisji Statutowej;
 13. Głosowanie nad uchwałą o powołaniu Komisji Statutowej;
 14. Przerwa – posiedzenia konstytuujące Prezydium ZG PZK i GKR PZK;
 15. Odczytanie protokołów z posiedzeń Prezydium ZG PZK i GKR PZK;
 16. Wystąpienie Prezesa PZK;
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 18. Zakończenie Zjazdu.

Jerzy NAJDA, HF1D         Jerzy JAKUBOWSKI SP7CBG                       Marek RUSZCZAK, SP5UAR

NOWE KONTA BANKOWE W PZK

Polski Związek Krótkofalowców zmienił wszystkie konta bankowe.

Zostało zmienione zarówno konto  Zarządu Głównego jak też konta wszystkich Oddziałów.

I tak np. konto Oddziału w Gliwicach od 1 lipca 2018 jest:

mBank, nr. 22 1140 1010 0000 3533 4800 1024

Mały „przewrót pałacowy” w OT 50

Co prawda nie był to żaden przewrót, a tym bardziej pałacowy, ale napiszę o tym aby odciążyć mój telefon i mnie przy okazji.

W poniedziałek 26 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym dokooptowano do składu Zarządu Piotra SP9BIF. A stało się tak z powodu niespodziewanej rezygnacji z pracy w Zarządzie dotychczasowego Prezesa Oddziału , Romka SP9MRN. W związku z tym dokonano też ponownego podziału funkcji w Zarządzie, którego obecny skład jest następujący: prezes-Andrzej  sp9eno, sekretarz-Piotr SP9BIF, skarbnik-SQ9DXN.

Andrzej sp9eno

 

 

Dlaczego będę głosował PRZECIWKO nowemu Statutowi PZK

Nie dość, że będę głosował przeciwko to będę też namawiał innych do takiego głosowania.

Dlaczego?
Statut dowolnej organizacji to nic innego jak zbiór zasad określających sposoby jej funkcjonowania.
To dokument będący odpowiednikiem „Konstytucji”.

Jest rzeczą zrozumiałą, że inaczej wygląda konstytucja państwa totalitarnego, inaczej monarchii konstytucyjnej
a inna jest konstytucja demokratycznego państwa prawnego.

Jeśli wiemy jakie państwo chcemy mieć to napisanie dla niego konstytucji jest sprawą prostą.

A więc napisanie Statutu organizacji to proces czysto techniczny.

Jeśli wiemy jak nasza organizacja ma wyglądać i jak funkcjonować, czy ma posiadać Oddziały terenowe,
jaki ma być ich status, jakie maja posiadać uprawnienia czy ograniczenia, czy mają istnieć
inne jednostki organizacyjne typu Koła czy Kluby, Kluby specjalistyczne bądź inne formy aktywności członków,
to napisanie Statutu jest procesem czysto technicznym. To przysłowiowa „bułka z masłem” czy jak ktoś woli „małe piwo”.

A skąd mamy wiedzieć jaką to organizację chcemy mieć?

Ano mamy przecież w Polskim Związku Krótkofalowców takie organy statutowe jak Prezydium czy Zarząd Główny.
Organy te powinny przygotować i zaproponować członkom ewentualne kierunki zmian w organizacji i poddać je
powszechnej dyskusji wśród członków PZK.
A dopiero po przeprowadzonej dyskusji Komisja Statutowa powinna otrzymać precyzyjne wytyczne do napisania statutu.

A jak jest w PZK?

Miało być po nowemu a jest po staremu.

Podobno istnieje Komisja Statutowa ale jej skład choć jest jawny to jest tajny.

Przeszukałem pod tym kontem stronę PZK, ale składu Komisji nie znalazłem.

Pewnie nie potrafię szukać.

Podobno coś było ustalane na posiedzeniu Prezydium ZG we wrześniu, ale protokół

z posiedzenia jeszcze się nie ukazał.

Za to Komisja Statutowa zebrała się 20-22 października w Burzeninie na spotkaniu zespołu SN0HQ
i dyskutowała nad terminem i ewentualnym porządkiem XXII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Od Zjazdu w Burzeninie minęło  17 miesięcy, 1,5 roku.
W tym czasie można było przedyskutować wszystko co trzeba dwa razy.
Można było ustalić czy się jako organizacja cofamy do tyłu czy uciekamy do przodu.
Można było przekonać nieprzekonanych do zmian pozwalających organizacji na rozwijanie się.
Można było …
Miało być inaczej, lepiej a jest jak poprzednio tylko trochę gorzej.

Długo łudziłem się ale już nie mam żadnych złudzeń.

Dlatego też jako delegat na Zjazd deklaruje, że będę głosował przeciwko zmianom w Statucie

Andrzej sp9eno

delegat na Zjazd PZK

90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku

 

W związku z obchodami rocznicy 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku  zapraszamy do szczególnej aktywności radiowej od 1.06 – 30.06 2017 r. wszystkich krótkofalowców z Górnego Śląska zrzeszonych i niezrzeszonych  w PZK.
Na jubileusz 90-lecia opracowany został regulamin dyplomowy. Zapraszamy do aktywności w eterze.
Podsumowaniem obchodów rocznicy 90-lecia krótkofalarstwa na Górnym Śląsku będzie wspólne spotkanie wszystkich krótkofalowców śląskich i zaproszonych gości w Śląskim Ogrodzie Botanicznym (Sośnia Góra) w Mikołowie 27 sierpnia 2017 roku w godzinach 10.00-15.00.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i spotkaniu na Sośniej Górze.

 

Regulamin Dyplomu Jubileuszowego ,,90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku”

1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny” składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK : OT-06,OT-29,OT-31,OT-50.
2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Śląsku.
3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami pracującymi z terenu województwa śląskiego (G).
4. Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach 1.06-30.06 2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją. Do dyplomu zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją (nasłuch obydwu stacji) bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność z co najmniej jedną stacją okolicznościową. Nie zaliczane są łączności przez przemienniki, cros-band, echolink i modulacją mieszaną.
5. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.

  • nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za zdobycie największej ilości punktów  dla uczestnika spoza Górnego Śląska.
  • nagroda rzeczowa , dyplom oraz puchar za przeprowadzenie największej ilości QSO dla stacji indywidualnej pracującej z województwa śląskiego (G).
  • nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar dla najlepszego nasłuchowca bez względu na miejsce zamieszkania.
  • dyplomy za zdobycie minimum wyznaczonych punktów.

w przypadku równej ilości punktów zwycięzcą zostaje stacja która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

Punktacja dyplomowa
Stacja okolicznościowa organizatora 20 pkt.
Stacja pracująca z województwa śląskiego 5 pkt.

Niezbędna ilość punktów do zdobycia dyplomu:
Stacje z SP – 90 pkt
EU- 60 pkt
DX- 40 pkt
8. Dyplom wydawany w wersji elektronicznej przesyłany jest na adres e -mail nadawcy i jest bezpłatny.
9. Zgłoszenie na dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca lipca na adres SQ9V@wp.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak, data i czas QSO, dane osobowo-adresowe nadawcy, adres e-mail.
10. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania dyplomów nastąpi 1.09.2017r.
11. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do kolegi Marka SP9HTY, który jest Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego a jego decyzje są ostateczne.W imieniu organizatorów
Gienek SQ9HZM

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Medal Braci Odyńców dla Ryszarda SP4BBU

Podziękowania

Na posiedzeniu Prezydium ZG PZK w dniu 10 grudnia 2016 r. jego członkowie podjęli uchwałę o przyznaniu mi medalu im. braci Odyńców za zasługi dla polskiego krótkofalarstwa. Z satysfakcją i wdzięcznością przyjąłem to wysokie wyróżnienie organizacyjne. To podziękowanie za moją wieloletnią pracę społeczną na rzecz PZK. Przypomnę, że w latach 60 -tych i później ub. stulecia byłem pomocnikiem oddziałowego QSL managera , skarbnikiem, sekretarzem , wiceprezesem i przez dwie kadencję prezesem Zarządu Wojewodzkiego PZK w Olsztynie . Zorganizowałem w terenie 5 klubów krótkolalarskich i jako dyrektor wydawnictwa prasowego finansowałem ich działalność. Za swą aktywną działalność społeczną zostałem członkiem ZG PZK w Warszawie. Byłem w trudnych latach przed stanem wojennym w 1981r. i po jego zakończeniu, wiceprezesem ZG PZK. Zainicjowałem, i to z dobrym skutkiem, pod koniec stanu wojennego starania u najwyższych władz państwowych o odblokowanie licencji krótkofalarskich . Jako zawodowy dziennikarz i pisarz , autor kilku publikacji ksiazkowych ,opublikowałem 3 książki o tematyce krotkofalarskiej: : Krótkofalarstwo moja pasją , ” Wywołanie ogólne” , i ” Z kart historii krótkofalarstwa”. Wydałem je własnym sumptem. Ocaliłem od zapomnienia kilkudziesieciu krótkofalowcow i ich dorobek . Spisałem ku potomnym ,historię polskiego krotkofalarstwa . Moje książki znalazły się w kilkudziesieciu krajach świata , wszędzie tam gdzie są nadawcy polskiego pochodzenia . To wielka promocja polskiego krotkofalarstwa w świecie .

Jestem głęboko wdzięczny prezesowi OT 50 PZK w Gliwicach Maćkowi Balowi SP9MRN za starania zawiazane z przyznaniem mi medalu braci Odyniec. Trud ten podjał także Andrzej Chałubiec SP9ENO – sekretarz OT 50. Ci koledzy stawali za mną murem , gdy niewielka grupa nadawców ziejąc nienawiścią do mnie (ponieważ krytycznie oceniałem ich działalność społeczną) , robiła wszystko, aby mnie oczernić w srodowisku krótkofalarskim . Niestety ,częściowo im się to udało . Dziękuję też wieloletniemu sekretarzowi generalnemu ZG PZK Jurkowi Miśkiewiczowi SP8TK za to, że stawał bezkompromisowo w mojej obronie broniąc mojego dobrego imienia .

Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce prezesa PZK Waldemara Sznajdera 3Z6AEF za to, że docenił mój dorobek społecznikowski na rzecz organizacji . Dziękuję też kolegom z prezydium ZG PZK ,że poparli moją kandydaturę do wspomnianego medalu.

Jestem usatysfakcjonowany wysokim odznaczeniem organizacyjnym. Wróciła do mnie wiara w ham spirit w naszym hobby, czyli duch życzliwości dla innych . Dwa lata temu podczas wściekłych nagonek na moją osobe, przypłaciłem to ciężką utratą zdrowia i operacją przywracajacą mi życie przed inwazją nowotworową . To był efekt cieżkiego stresu, jaki przeżywałem w czasie hejtu nienawistnych mi ludzi . Jestem teraz zdrów i pełen sił do pracy na rzecz PZK . Odzyskałem wiarę w ludzi dzięki Maćkowi SP9MRN i innym wymienionym wyżej kolegom, a także i tym nadawcom którzy stawali na forach internetowych w mojej obronie.

Jako dziennikarz i działacz społeczny całe życie byłem bezkompromisowy w działaniu i w wypowiadaniu sądów nie zawsze aprobowanych przez niektóre osoby. Uczciwi ludzie mają gorzej w życiu. Muszę się z tym pogodzić. Pozdrawiam tych wszystkich kolegów, którzy we mnie wierzyli . Odpłacę się im i innym kolegom ze środowiska kolejnymi publikacjami dotyczącymi naszego hobby.

Z wyrazami szacunku

Ryszard SP4BBU z Olsztyna

 

My chcemy tylko dodać, że uhonorowanie Ryszarda było dla nas jedną z najważniejszych spraw z którymi przyszło nam się zmierzyć. Nikt w historii polskiego krótkofalarstwa nie wykonał tak ogromnej pracy, która nie tylko propaguje nasze hobby, ale jednocześnie zachowuje w trwałej postaci historię i doświadczenia naszych Nestorów.
Ryszard – DZIĘKUJEMY

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Druk 3D w klubie, Oddziale, a może w domu? – dlaczego nie…

Kolejny wykład będący połączeniem teorii z praktyką dotyczy domowego druku 3d.

Czy da się zrobić prawdziwą drukarkę za 700zł?
Ile i dlaczego (tak drogo/tak tanio) kosztuje wydruk?
Co można wydrukować a czego nie?
O co w tym wszystkim chodzi i czy przyda się w krótkofalarstwie…

O tym wszystkim opowie Wam człowiek, który na Hakowaniu Rzeczy zjadł zęby.
Wilk w owczej skórze – Canis Lupus z Hackerspace Kraków – Szymon SQ9ZAQ

Zapraszamy – pytania możecie zadawać już teraz:

3D w klubie, Oddziale, a może w domu? – dlaczego nie…Kolejny wykład w Burzeninie 2016Kolejny wykład będący…

Opublikowany przez Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP Wtorek, 19 lipca 2016