Komunikacja wewnętrzna w PZK

O potrzebie istnienia komunikacji wewnętrznej w organizacji i jej znaczeniu pisano wielokrotnie.
Niestety, nic się w tej materii nie zmienia na lepsze tylko na gorsze.
Co rozumiem pod pojęciem komunikacji wewnętrznej?
To zespół działań, mechanizmów i procedur pozwalający na przepływ informacji od  władz organizacji do szeregowego członka PZK i odwrotnie od członka PZK do Prezesa organizacji.
To też wymiana informacji, doświadczeń i pomysłów pomiędzy jednostkami terenowymi PZK, pomiędzy jednostkami terenowymi a władzami centralnymi. Zaliczam do tego też wewnętrzne dyskusje programowe pomiędzy członkami ZG, pomiędzy delegatami na Zjazd, pomiędzy osobami pełniącymi funkcje w PZK
czy dyskusje pomiędzy członkami organizacji.

Stan obecny
1.nie istnieją żadne formalne kanały przepływu informacji Centrala-Oddziały i Oddziały -Centrala /sekretarz-sekretarz, skarbnik – skarbnik, GKR-OKR/
2.nie istnieją żadne pracujące komisje stałe w ramach organizacji
3.komisje niestałe /jak np. statutowa/ pracują lub nie, w zależności od kierunku wiatru. Brak nie tylko systematycznych ale i jakichkolwiek informacji o ich pracy i postępach w pracy. Nie ma zwyczaju składania sprawozdań przez komisje. Często powstają grupy nieformalne o utajnionym składzie i zadaniach co w efekcie nie pozwala rozliczyć ich z wykonanej /bądź nie wykonanej/ pracy.
4.brak usystematyzowania sposobów i metod przekazywania informacji z góry w dół powoduje
a/ generowanie pytań ogólnych, pozostających bez odpowiedzi
b/ generowanie pytań do poszczególnych członków władz, które z reguły pozostają bez odpowiedzi
c/ brak też zwyczaju potwierdzania otrzymania pytania w korespondencji internetowej, co jest objawem braku profesjonalizmu i braku kultury, jak również objawem zwykłego lekceważenia pytającego.
5.jedyne istniejące kanały przepływu informacji od Centrali PZK w dół to:
a/ cotygodniowy komunikat Sekretariatu PZK
b/ „lista dyskusyjna JMRa” -nieformalna lista dyskusyjna dla członków ZG i delegatów

Sytuację pogłębia zupełny brak aktywności GKR.

Reasumując:
1.Brak przepływu informacji – w tym utajniania niektórych z nich:

a. powoduje i pogłębia napięcia wewnątrz organizacji
b. powoduje skierowanie aktywności niektórych członków  na działania śledczo – rozliczeniowe zamiast na usprawnianie funkcjonowania organizacji
c. powoduje skierowanie aktywności wielu członków na działanie poza strukturami PZK

2. Niechęć do dzielenia się informacją w połączeniu z brakiem umiejętności kierowania i delegowania zadań przez Centralę w dół, potęguje tylko istniejący zwyczaj biernej konsumpcji w organizacji.

3. Systematycznie umacniają się dwie zasady:
a. wśród szeregowych członków PZK – “płacę wiec wymagam”
b. wśród osób pełniące funkcje – “ze mną grzecznie bo ja społecznie”

6. Należy zauważyć, że według szacunków Kol.SP5ELA,w 4 tysięcznej organizacji,  ponad 400 członków to osoby pełniące jakieś funkcje. To ogromny, niezagospodarowany potencjał.

Konkludując:
Jestem człowiekiem wyznającym i usilnie starającym się przestrzegać zasady „prania brudów bez wynoszenia ich na zewnątrz”.
Jednak, jak pokazuje życie, na przykładzie wielu ignorowanych przez Centralę kolegów, oraz na przykładzie moim własnym, kiedy  to zostałem wprowadzony w błąd (z powodu – chcę w to wierzyć -bałaganu w Centrali)  taka postawa powoduje tylko narastanie odruchu poczucia lekceważenia i ignorowania przez Centralę PZK.
Można by rzec nawet, że w naszej PZK – owskiej Centrali -tak jak u pana Putina – daje się z upływem czasu zauważyć wzrost pewności siebie, ignorowanie krytyki i poczucie bezkarności. 

Dlatego też zacząłem – w konsultacji z wieloma Kolegami – rozważać zmianę swojego postępowania, idącego w kierunku większego informowania członków PZK o niektórych mniej im znanych faktach z życia i funkcjonowania organizacji.
/np. współpraca organizacyjno-finansowa z innymi organizacjami, na przykładzie
Klubu Radiolokacji Sportowej-KRS: 0000120428/ ,  poważna dziura budżetowa w budżecie PZK zagrażająca wypełnieniem zobowiązań finansowych wobec Oddziałów. czy też utrzymywanie w tajemnicy wyników finansowych roku ubiegłego oraz opracowywanego bieżącego budżetu.

Może w ten sposób uda się wpłynąć na zmianę polityki informacyjnej Centrali PZK.

A jakie to mogą być rozwiązania?

1.Zamieszczanie informacji na stronie www np. Oddziału PZK w Gliwicach
2.Zamieszczanie informacji na Facebooku
3.Prowadzenie bloga z informacjami o PZK
4.Pisanie do „Świata Radio”

Będę wdzięczny czytającym za ewentualne sugestie czy opinie na temat możliwych do zastosowania rozwiązań.
Andrzej sp9eno

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.